Garantii

Garantiitingimused:

Müüja annab müüdud Tootele tootjete/tarnijate müügigarantii 1-3 aastat (edaspidi Garantii). Garantiiaeg on kooskõlas Tarnijate garantii-tingimustega. Garantii hakkab kehtima Toote Ostjale üleandmise päevale järgnevast päevast. Garantii kehtivuse ajal kohustub Müüja defektse või muul viisil Tellimusele mittevastava Toote vastavalt garantiitingimustele asendama või parandama.

Müüja poolt vahendatavatele toodetele kehtib valmistaja ettevõtte garantii. Garantii kehtib tingimusel, et Toodet on paigaldatud ja seadistatud õigesti, kasutatud sihtotstarbeliselt ning Ostjal on alles peale kaubaarve ka muud müügidokumendid.

Soovitused kliendile:

    Peale ostu hoia arve alles. Kui arve läheb raamatupidamisse, siis võite garantii jaoks teha arvest koopia;
    Enne nutiseadme garantiisse viimist, tee vajalikest andmetest endale koopia;
    Enne nutiseadme garantiisse viimist veendu, et tegemist ei ole viiruse või muu tarkvara probleemiga;
    Enne nutiseadme garantiisse viimist palume seade lahti siduda/lahti ühendada nutitelefonist – nii saame meie uuesti ligipääsu seadmele.
    Probleemide korral saate abi järgmistel klienditoe numbril: Sarel Nutikeskuse klienditugi +(372) 56 941 203

Garantii alla ei kuulu:

    Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;
    Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
    Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
    Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
    Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (sh. toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).
    Seadmete rikked, mis on tingitud iseseisvalt remondi teostamisest või ebakvaliteetse remondi teostamisest mistahes remonditehase poolt, mis ei ole märgitud käesolevates müügitingimustes.
    Seadmed, millel on rikutud garantiikleebis või mille seeria või tootenumber ei ole loetav.

Seadme remont ja defektid:

    Remonti teostatakse ostuarve esitamise alusel.
    Remonti teostatakse vastava seadme margi tootja hooldusesindustes.
    Enne nutiseadme garantiisse viimist palume seade lahti siduda/lahti ühendada nutitelefonist – nii saame meie uuesti ligipääsu seadmele.
    Remonti antaval seadmel olevast andmetest varukoopiate tegemine on kliendi kohustus.

Kui seadme remontimine garantiiajal või pretensiooni esitamise ajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab müüja omal valikul seadme samaväärsega.

Kui seadme asendamine osutub võimatuks, ostab müüja seadme tagasi, tagastades seadme lepingujärgse hinna, eeldusel, et alles on seadmega kaasas olnud kõik juhtmed, muud tarvikud ja dokumendid ning seadme originaalpakend parimas, seadme ostjale üleandmise ajaga võimalikus sarnases seisundis.

Kui mõni juhtmetest, muudest tarvikutest dokumentidest või originaalpakend on puudu või kahjustatud, võib müüja kinni pidada ja endale jätta müügihinna osa, mis katab müüjale tekkinud kahju seoses komplekssete juhtmete, muude tarvikute, dokumentide või originaalpakendi puudumise või kahjustusega.

Remondi teostaja või müüja võib nõuda kliendilt või tarbijalt diagnostikatasu, kui remonti antud seadmel ei esinenud riistvaralist riket. Diagnostikatasu suuruses lepitakse kliendiga kokku enne seadme remonti vastuvõtmist.

Asendatud Toodetele kehtivad käesolevad garantiitingimused nagu uutele Toodetele.

Garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitse-vahendeid.