Müügitingimused

Kehtivad alates 01.01.2015

1. Müügitingimuste kehtivus Tarbijale (eraisikust ostjale)
1.1 Müügitingimused kehtivad Sarel Nutikesus eraisikust ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Sarel Eesti OÜ (edaspidi Sarel Nutikeskus) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Sarel Nutikeskuse toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3 Sarel Nutikeskus jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse kodukodulehel www.sarel.ee

2. Hinnainfo
2.1 Kõik Sarel Nutikeskuse kodulehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2 Ostu hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. Transpordi valikute hinnad on toodud kodulehel www.sarel.ee.
2.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni, tavajuhul 24 tundi.
2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Sarel Eesti OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
2.5 Sarel Nutikeskus jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebikodulehel www.sarel.ee.
2.6 Sarel Nutikeskuse kodulehel www.sarel.ee toodud hind võib erandjuhul tegelikust erineda, näiteks infosüsteemi rikke korral või maaletoojalt saadud vale hinna tõttu. Sel juhul teavitatakse Tarbijat ja Tarbijal on õigus tehingust taganeda.

3. Tellimuse vormistamine
3.1 Palume Teil saata e-postiga soovitud toote nimetus, kogus, kauba tarnimise aadress ning Teie kontaktandmed, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
3.2 Tellimuse kinnitamiseks saadame Teile tellimuse kinnituse, mille palume digitaalselt allkirjastada ning seejärel palume allkirjastatud tellimus saata meile e-postiga tagasi.
3.3 Sarel Nutikeskusest sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10.00−18.00). Kui tellimus esitatakse laupäeval, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine
4.1 Kauba müügilepinguga kohustub Sarel Nutikeskus andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Sarel Nutikeskuse poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Sarel Nutikeskusele tasuma Kauba eest esitatud tellimuste kinnitusel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24h möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Sarel Eesti OÜ pangakontole.

5. Kohaletoimetamine
5.1 Pärast müügilepingu jõustumist tellib, komplekteerib Sarel Nutikeskus tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
5.2 Sarel Nutikeskuse kodulehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Sarel Eesti OÜ pangakontole.
5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.4 Sarel Nutikeskus ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Sarel Nutikeskus ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus
6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul, teavitades selles meile e-posti teel info@sarel.ee.
6.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile Noorkuu tn 7 Tallinn 13516 või e-postiga info@sarel.ee  hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Avalduse võib koostada ka kirjaliku dokumendina ning digitaalselt allkirjastatud.
6.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.5 Sarel Nutikeskus tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Sarel Nutikeskus Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
6.6 Kauba tagastamisega seotud kulud katab Tarbija.

7. Vääramatu jõud
7.1 Sarel Nutikeskus ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Sarel Nutikeskus ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine
8.1 Tarbija annab Sarel Nutikeskusele andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2 Sarel Nutikeskusel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
8.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.4 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku Sarel Nutikeskuse kodulehel.
8.5 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Sarel Nutikeskuse kodulehele ligipääs.

9. Toote garantiiaeg ja pretensioonide esitamise kord
9.1 Toote garantiiaeg on Tootja poolt määratud aeg, mil tootja võtab vastutuse kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest.
9.2 Garantiiaja jooksul vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest Sarel Nutikeskus ning lepingutingimustele mittevastavused või puudused kõrvaldab kauba tootja poolt määratud garantiiremondi teostaja.
9.3 Toodetel, mille garantiiaeg on lühem kui 24 kuud, on Tarbijal kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel õigus kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest, esitada pretensioon Sarel Nutikeskusele.
9.4 Kui tarbija esitab pretensiooni kuue kuu jooksul alates kauba üleandmisest ja toote juures puuduvad vastupidist tõendavad tunnused, eeldatakse, et viga esines juba kauba üleandmisel. Kui pretensioon esitatakse hiljem kui kuue kuu jooksul, on tarbija kohustus tõendada, et viga pole kasutusest tulenev ja esines kauba juba kauba üleandmise hetkel.
9.5 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Sarel Nutikeskuse poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
9.6 Kaubal puuduse ilmnemisel tuleb Tarbijal lõpetada kauba kasutamine.
9.7 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Sarel Nutikeskus ja Tarbija omavahel kokku.
9.8 Sarel Nutikeskus ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
9.9 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@sarel.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.10 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9.11 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.12 Tarbijal on õigus nõuda Sarel Nutikeskuselt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Sarel Nutikeskusel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Sarel Nutikeskus ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
10.1 Kui Sarel Nutikeskus on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Sarel Nutikeskuse pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodukodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.